Defensor :: Varaždin

Usluge

Konzultantske usluge u izradi planskih dokumenata iz područja civilne zaštite

Procjena  rizika od velikih nesreća

Plan djelovanja civilne zaštite

Zajednički plan djelovanja civilne zaštite dvije ili više jedinica lokalne samouprave  koje su zajednički organizirale obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga

Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari

Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

Operativni plan pravnih osoba koje djelatnost obavljaju korištenjem opasnih tvari

Operativni plan civilne zaštite pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Konzultantske usluge u provođenju poslova iz područja civilne zaštite

Poslovi i zadaće vezane uz vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

Izrada izvoda za operativne snage i ostale sudionike sustava civilne zaštite,praćenje i ažuriranje postojećih planskih dokumenata (temeljem izmjene zakonske regulative promjene ljudskih i materijalnih resursa i dr.)