Defensor :: Varaždin

KONZULTANTSKE USLUGE U IZRADI PLANSKIH DOKUMENATA IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

 • Procjena  rizika od velikih nesreća
 • Plan djelovanja civilne zaštite
 • Zajednički plan djelovanja civilne zaštite dvije ili više jedinica lokalne samouprave  koje su zajednički organizirale obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga
 • Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari
 • Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • Operativni plan pravnih osoba koje djelatnost obavljaju korištenjem opasnih tvari
 • Operativni plan civilne zaštite pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
 • Konzultantske usluge u provođenju poslova iz područja civilne zaštite 
 • poslovi i zadaće vezane uz vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 • izrada izvoda za operativne snage i ostale sudionike sustava civilne zaštite,
 • praćenje i ažuriranje postojećih planskih dokumenata (temeljem izmjene zakonske regulative promjene ljudskih i materijalnih resursa i dr.)
 • upravljanje i raspolaganje imovinom (izrada odluke o upravljanju i   raspolaganju   imovinom,  plana upravljanja imovinom, strategije upravljanja imovinom.)
 • planovi razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave
 • registar nekretnina s identifikacijom i procjenom
 • evidencija komunalne infrastrukture,
 • Izrada Pravilnika o jednostavnoj nabavi prilagođena potrebama i zahtjevima lokalne samouprave sa svim obrascima za provedbu postupka jednostavne nabave te konzultacije i pomoć u provedbi postupaka
 • Izrada plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
 • Provedbeni program – Uredba o smjernicama za izradu strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave NN 89/2018.
 • Ustanova ima zaposlene djelatnike s položenim ispitom za voditelje pripreme i provedbe EU projekta
 • Održavanje sustava civilne zaštite: 
  • poslovi i zadaće vezane uz vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
  • izrada izvoda za operativne snage i ostale sudionike sustava civilne zaštite,
  • praćenje i ažuriranje postojećih planskih dokumenata (temeljem izmjene zakonske regulative promjene ljudskih i materijalnih resursa i dr.),
  • izrada analize stanja, izrada smjernica i drugih potrebnih dokumenta,
  • poslovi vezani uz ustroj i  popunu  te mobilizacijsku spremnost obveznika civilne zaštite:
  • raspoređivanje pripadnika postrojbe civilne zaštite, 
  • izrada operativnog postupovnika
  • ažuriranje i smotriranje postrojbe, 
  • izrada pozivarskog sustava
  • tisak mobilizacijskih poziva, 
  • izrada naputaka za tekliće raznosače poziva, 
  • osposobljavanje teklića   
  • izrada plana djelovanja civilne zaštite,
  • izrada plana vježbi civilne zaštite, 
  • izrada elaborata vježbe civilne zaštite
  • provođenje poslova i zadaća vezanih uz osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga,
  • smotra operativnih snaga sustava civilne zaštite  Jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave  (prezentacija o mogućim ugrozama i djelovanju snaga prema mjerama zaštite i spašavanja iz planskih dokumenata),
  • suradnja u provođenju poslova iz sustava civilne zaštite  s naležnim područnim uredom za zaštitu i spašavanje i nadležnim odsjekom za obranu,
  • davanje stručnih tumačenja, suradnja vezana uz izradu procjene rizika i operativnih  planova.
 • IZOBRAZBA ZAŠTITARA / ČUVARA
  • Zakonske osnove
   • Zakon o privatnoj zaštiti „Narodne novine“ 16/20.
   • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare „Narodne novine“ br. 103/2004, 21/07, 86/08., i 42/13.
  •  Potrebni uvjeti za upis za izobrazbu
   • punoljetnost
   • zdravstvena sposobnost
   • srednja stručna sprema – zaštitar
   • niža stručna sprema – čuvar
  • Potrebna dokumentacija
   • svjedodžba srednje stručne spreme (trogodišnja ili četverogodišnja škola, svjedodžba osmog razreda)
   • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
   • zaključak nadležne policijske uprave
  • Lokacija izvođenja nastave
   • Augusta Šenoe 3, 42000 Varaždin
   • Streljana Čakovec – GP EKOM d.o.o. – gradsko poduzeće za upravljanje sportskim objektima Grada Čakovca – Športska 2., Čakovec
 • UPISNICA ZA POHAĐANJE PROGRAMA

  download

 • PROGRAM IZOBRAZBE ZAŠTITARA
  Program izobrazbe za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih u 6 programskih cjelina:

  1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
  2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
  3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
  4. Osnove komuniciranja
  5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem
  6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane.
 • PROGRAM IZOBRAZBE ZA ČUVARA

  Program izobrazbe za čuvare traje 40 nastavnih sati, razvrstanih u 4 programske cjeline:

  1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
  2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
  3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
  4. Osnove komuniciranja
 • Nastavne programe provode stručnjaci – specijalisti iz područja prava, komunikologije, tehničke zaštite, oružja i borilačkih vještina.
 • izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja
  otpadom,

 • izrada prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje
  nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
  odbačenog otpada na području Općine 

 • izrada Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,
  izrada Plana zaštite od požara

 • Izvješće o stanju zaštite od požara

 • Godišnje izvješće o stanju provedbi godišnjeg provedbenog
  plana

 • Godišnji provedbeni plan zaštite od požara

 • Ažuriranje dokumenata
 • Izrada Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

 • Izrada Plana djelovanja povjerenstva za procjenu šteta
  od elementarnih nepogoda