Usluge

KONZULTANTSKE USLUGE U IZRADI PLANSKIH DOKUMENATA IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

 • Procjena  rizika od velikih nesreća
 • Plan djelovanja civilne zaštite
 • Zajednički plan djelovanja civilne zaštite dvije ili više jedinica lokalne samouprave  koje su zajednički organizirale obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga
 • Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari
 • Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • Operativni plan pravnih osoba koje djelatnost obavljaju korištenjem opasnih tvari
 • Operativni plan civilne zaštite pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
 • Konzultantske usluge u provođenju poslova iz područja civilne zaštite 
 • poslovi i zadaće vezane uz vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
 • izrada izvoda za operativne snage i ostale sudionike sustava civilne zaštite,
 • praćenje i ažuriranje postojećih planskih dokumenata (temeljem izmjene zakonske regulative promjene ljudskih i materijalnih resursa i dr.)
 • Održavanje sustava civilne zaštite: 
  • poslovi i zadaće vezane uz vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite,
  • izrada izvoda za operativne snage i ostale sudionike sustava civilne zaštite,
  • praćenje i ažuriranje postojećih planskih dokumenata (temeljem izmjene zakonske regulative promjene ljudskih i materijalnih resursa i dr.),
  • izrada analize stanja, izrada smjernica i drugih potrebnih dokumenta,
  • poslovi vezani uz ustroj i  popunu  te mobilizacijsku spremnost obveznika civilne zaštite:
  • – raspoređivanje pripadnika postrojbe civilne zaštite, 
  • – izrada operativnog postupovnika
   – ažuriranje i smotriranje postrojbe, 
   – izrada pozivarskog sustava
   – tisak mobilizacijskih poziva, 
   – izrada naputaka za tekliće raznosače poziva, 
   – osposobljavanje teklića   
  • izrada plana djelovanja civilne zaštite,
  • izrada plana vježbi civilne zaštite, 
  • izrada elaborata vježbe civilne zaštite
  • provođenje poslova i zadaća vezanih uz osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga,
  • smotra operativnih snaga sustava civilne zaštite  Jedinica lokalne i  područne (regionalne) samouprave  (prezentacija o mogućim ugrozama i djelovanju snaga prema mjerama zaštite i spašavanja iz planskih dokumenata),
  • suradnja u provođenju poslova iz sustava civilne zaštite  s naležnim područnim uredom za zaštitu i spašavanje i nadležnim odsjekom za obranu,
  • davanje stručnih tumačenja, suradnja vezana uz izradu procjene rizika i operativnih  planova.
 • IZOBRAZBA ZAŠTITARA / ČUVARA
  • Zakonske osnove
   • Zakon o privatnoj zaštiti „Narodne novine“ 68/03, 31/10 i 139/10.
   • Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare „Narodne novine“ br. 103/2004, 21/07, 86/08., i 42/13.
  •  Potrebni uvjeti za upis za izobrazbu
   • punoljetnost
   • zdravstvena sposobnost
   • srednja stručna sprema – zaštitar
   • niža stručna sprema – čuvar
  • Potrebna dokumentacija
   • svjedodžba srednje stručne spreme (trogodišnja ili četverogodišnja škola, svjedodžba osmog razreda)
   • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
   • zaključak nadležne policijske uprave
  • Lokacija izvođenja nastave
   • Zagrebačka 94 Varaždin
   • Streljana Čakovec – GP EKOM d.o.o. – gradsko poduzeće za upravljanje sportskim objektima Grada Čakovca – Športska 2., Čakovec
 • UPISNICA ZA POHAĐANJE PROGRAMA

  download

 • PROGRAM IZOBRAZBE ZAŠTITARA
  Program izobrazbe za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih u 6 programskih cjelina:

  1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
  2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
  3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
  4. Osnove komuniciranja
  5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem
  6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane.
 • PROGRAM IZOBRAZBE ZA ČUVARA

  Program izobrazbe za čuvare traje 40 nastavnih sati, razvrstanih u 4 programske cjeline:

  1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
  2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
  3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
  4. Osnove komuniciranja
 • Nastavne programe provode stručnjaci – specijalisti iz područja prava, komunikologije, tehničke zaštite, oružja i borilačkih vještina.

Razlog osposobljavanja kandidata za tjelohranitelje je da upravo oni upoznaju da su mudrost i razboritost njihovo najučinkovitije oružje.

Cilj osposobljavanja se temelji na preventivnom suzbijanju opasnosti, što dostižemo sa svladavanjem znanja osnovnih vještina, koje su pri radu tjelesnog zaštitara prijeko potrebne.

Tjelohranitelji na osnovnom osposobljavanju usvoje znanje koje je prijeko potrebno za neometano djelovanje na području privatne zaštite osoba. Nakon završetka osnovnog osposobljavanja su kandidati sposobni prepoznavati opasnosti koje bi mogle ugroziti zaštićenu osobu te ih pravovremeno suzbiti, odnosno smanjiti rizik na takvu razinu da napadač odustane od namjere za kažnjivo djelo.

Defensor vrši osposobljavanje za poslove tjelohranitelja u suradnji s renomiranom međunarodnom organizacijom International Bodyguard Association, odnosno njenom hrvatskom sastavnicom IBA Croatia.

Stručnost, savjesnost i odgovornost nit je vodilja u izobrazbi osoba za zaštitu osoba i imovine.

Kriteriji su neophodan uvjet za prethodno utvrđivanje primjerenosti kandidata za prisustvovanje tečaju.
Osoba mora ispunjavati sljedeće osobne uvjete:

 • da je punoljetna
 • najmanje SSS
 • vozačka dozvola B kategorije
 • da nije pravomoćno osuđena ili se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti i da nije bila kažnjavanja za prekršaj ometanje javnog reda i mira s obilježjima nasilja
 • da je tjelesni i duševno sposobna za obavljanje poslova tjelesnog zaštitara.

Za iscrpnije detalje, uvjete i termine izobrazbe obavezno nas kontaktirajte.

PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke.

Gospodarenje otpadom se provodi na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, odnosno, mora se osigurati da otpad koji preostaje nakon postupaka obrade i koji se zbrinjava odlaganjem ne predstavlja opasnost za buduće generacije. 

Ustanova Defensor od 2015. posjeduje ovlaštenje Ministarstva zaštite, okoliša i prirode za provođenje izobrazbe o gospodarenju otpadom.

 OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA O ZBRINJAVANJU OTPADA

 • izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja
  otpadom,

 • izrada prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje
  nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
  odbačenog otpada na području Općine 

 • izrada Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije,
  izrada Plana zaštite od požara

 • Izvješće o stanju zaštite od požara

 • Godišnje izvješće o stanju provedbi godišnjeg provedbenog
  plana

 • Godišnji provedbeni plan zaštite od požara

 • Ažuriranje dokumenata
 • Izrada Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

 • Izrada Plana djelovanja povjerenstva za procjenu šteta
  od elementarnih nepogoda