Novosti

Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća Krapinsko - zagorske županije

Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor u svojstvu konzultanta pri izradi Procjene rizika od velikih nesreća prezentirala je izrađenu Procjenu rizika. Procjena rizika od velikih nesreća za Krapinsko – zagorsku županiju od strane vjećnika Krapinsko – zagorske županije usvojena je jednoglasno dana 7.11.2019

Grad Mursko Središće - vježba civilne zaštite

Na lokaciji „Lučice“ na šetnici uz rijeku Muru, u subota 29. lipnja 2019. godine s početkom u 16:00 sati održana je vježba Civilne zaštite po nazivom „POPLAVA 2019“.  Vježba je uspješno odrađena sukladno planiranim aktivnostima i u vremenski zadanim rokovima te je Grad Mursko Središće obranjen od poplave. Nako završetka same vježbe u Multimedijsoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“ Mursko Središće provedena je inicijalna analiza i ocjena vježbe. Analiza vježbe pokazala je da su svi sudionici vježbe osposobljeni reagirati na izvanredne događaje.

Fotografije: www.medjimurjepress.net

Suradnja s novim partnerom Metis d.d.

U sklopu društva Metis d.d., osnovan je odjel Zaštita okoliša i procjena rizika (ZOPR)  koji  obavlja usluge izrade stručne dokumentacije te usluge poslovnog savjetovanja.

Kao stručnjaci iz područja zaštite okoliša, ovlašteni smo od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Nudimo usluge izrade stručne dokumentacije te usluge poslovnog savjetovanja – „eko konzalting“.

Eko konzalting je koncept pružanja savjetodavnih usluga u provedbi zahtjeva propisanih sljedećom zakonskom regulativom te pripadajućim podzakonskim aktima:

 • Zakon o zaštiti okoliša
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
 • Zakon o zaštiti zraka
 • Zakon o vodama
 • Zakon o kemikalijama
 • Praćenje i analiza zakonskih propisa u područja zaštite okoliša
 • Ustroj i vođenje propisanih očevidnika, obrazaca i prijava
 • Usluge stručnog savjetovanja za potrebe prijave i dostave podataka prema nadležnim tijelima
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Usluge stručnog savjetovanja za potrebe ishođenja dozvola za gospodarenje otpadom uključujući izradu Elaborata gospodarenja otpadom
 • Usluge stručnog savjetovanja za potrebe upisa u očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (prijevoz, uvoz/izvoz, skladištenje, reciklažna dvorišta, posredovanje, ukidanje statusa otpada, očevidnik nusproizvoda itd.)
 • Usluge stručnog savjetovanja za potrebe ishođenja okolišne dozvole uključujući izradu stručnih podloga i Temeljnog izvješća i savjetovanje kod primjene i usklađivanja s najboljim raspoloživim tehnikama
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe sustava upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja , izrada, implementacija, validacija i verifikacija sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem
 • Upis u Registar postrojenja u kojima se koriste hlapljivi organski spojevi, izrada izviješća o emisijama hlapljivih organskih spojeva, izrada Godišnje bilance otapala
 • Savjetovanje kod postupaka ishođenja vodopravnih akata i izrada vodne dokumentacije
 • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
 • Izrada sigurnosno-tehničkih listova
 • Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana iii programa na okoliš uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 • Izrada programa zaštite okoliša i izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada izvješća o sigurnosti
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša ,,Prijatelj okoliša” i znaka EU Ecolabel

Grad Koprivnica - vježba civilne zaštite

Vježba je pripremljena na osnovu pretpostavke potresa koji je pogodio područje grada Koprivnice, a sastojala se od spašavanja djelatnika i stradalih posjetitelja zbog urušavanja dijela zgrade i požara u zgradi Gradske uprave Grada Koprivnice. Elaborat za vježbu je izrađen od strane ustanove Defensor.

Fotografije: www.koprivnica.hr

Grad Lepoglava - vježba zaštite i spašavanja pod pretpostavkom požara

Vježba je održana pod pretpostavkom da se na području Grada Lepoglave dogodio snažan potres. Izvedena je na zgradi gradske uprave koja je, zamišljeno je elaboratom vježbe, stradala u potresu te je uslijed urušavanja objekta, u kojem je došlo do stradavanja osoba, izbio požar.

Fotografije: www.lepoglava.hr

Općina Veliko Trgovišće - vježba zaštite i spašavanja pod pretpostavkom požara

U Velikom Trgovišću održana je vježba civilne zaštite pod nazivom ‘Potres Općina Veliko Trgovišće – 2018’. Radnja vježbe pretpostavila je da je došlo do potresa te da je bilo potrebno spasiti posjetitelje zbog urušavanja dijela zgrade Općine i požara u poslovnom prostoru Općine.

Fotografije: www.zagorje.com

Vidovec - vježba civilne zaštite

Čakovec - smotra postrojbe

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

 • Ludbreg
 • Otočac
 • Koprivnica
 • Općina Bistra
 • Opčina Zemunik Donji

Vježba civilne zaštite Mursko Središće

Lepoglava: Prijedlog procjene rizika od velikih nesreća

Nakon kraće rasprave i upita postavljenih konzultantima iz tvrtke Defensor, koji su sudjelovali u njenoj izradi,
jednoglasno je od strane svih članova Stožera prihvaćena ova Procjena koja će biti upućena Gradskom vijeću
na usvajanje.

Sudjelovanje u raspravi prilikom donošenja Procjene
rizika od velikih nesreća na Općinskom vijeću Općine
Koprivnički Ivanec