Reference

Izrađeni planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda i Plana djelovanja
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

 • Grad Koprivnica
 • Grad Čakovec
 • Grad Ivanec
 • Općina Marija Bistrica
 • Općina Kloštar
 • Podravski
 • Općina Legrad i dr.

IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE U 2017. GODINI
u svojstvu konzultanta – savjetnika

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za:

 • Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Koprivničko-križevačku županiju, Varaždinsku županiju

Procjene rizika od velikih nesreća za:

 • Grad Lepoglavu, Grad Ivanec, Općinu Bednju, Općinu Brinje
 • Općinu Perušić, Općinu Gola, Općinu Križ, Grad Čakovec, Grad Mursko Središće, Općinu Trnovec Bartolovečki, Općinu Tuhelj
 • Općinu Domašinec, Općinu Selnicu i dr.

Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za i Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari

 • Holcim (Hrvatska) d.o.o.

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM

 • Općina Bistra
 • Općina Peteranec
 • Općina Petrijanec
 • Općina Štrigova
 • Grad Donja Stubica
 • Općina Koprivnički Ivanec
 • Općina Đelekovec
 • Općina Maruševec
 • Općina Ferdinandovec
 • Općina Orehovica
PROCJENA UGROŽENOSTI OD TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I POŽARA
 • Općina Saborsko
 • Općina Hrašćina
 • Općina Donji Kukuruzari
 • Općina Kalinovac
 • Općina Gornja Stubica
 • Općina Koprivnički Ivanec
 • Općina Motovun
 • Općina Suhopolje 
 • Općina Vrhovine
IZOBRAZBA ZA ZAŠTITARE REDARE I ČUVARE
Provođenje edukacije za:
 
 • “Alzas alarms” d.o.o.
 • Arsenal Ivezić d.o.o.
 • Fina gotovinski servisi d.o.o.
 • PROTECTA HORVAT d.o.o. Bjelovar
 • Securitas Hrvatska d.o.o.
 • Sokol d.o.o
 • Sokol Marić d.o.o.
 • Securitas Hrvatska d.o.o.
 • Sigurnost d.o.o. Osijek
 • Razvitak – usluge d.o.o Ludbreg
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Varaždin
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar
 • Hrvatske željeznice – HŽ Infrastruktura
 • Vindija d.d.
 • Koka d.d.
 • Varkom d.d.
 • Drvodjelac d.o.o
  •  

PROCJENE UGROŽENOSTI, PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

 • Općina Gornja Stubica, 2010.
 • Općina Tuhelj, 2010.
 • Općina Krašić, 2010.
 • Općina Jasenovac, 2010.
 • Općina Majur, 2011.
 • Hrvatska Dubica, 2011.
 • Grad Ivanec, 2012.
 • Koprivničko – križevačka županija, 2012.
 • Općina Donji Kukuruzari, 2012.
 • Općina Preseka, 2012.
 • Grad Čakovec, 2013. i 2014.
 • Grad Lepoglava, 2013. i 2015.
 • Općina Sveti Petar Orehovec, 2013.
 • Općina Mala Subotica, 2013.
 • Grad Ludbreg, 2013.
 • Općina Bistra, 2013.
 • Ličko –senjska županija, 2014.
 • Grad Oroslavje, 2014.
 • Općina Koprivnički Bregi, 2014
 • Općina Gornja Stubica, 2014.
 • Općina Sveti Ivan Žabno, 2014.
 • Općina Goričan, 2014.
 • Općina Koprivnički Ivanec, 2014
 • Općina Podravske Sesvete, 2014.
 • Varaždinska županija, 2014.
 • Općina Sveti Petar Orehovec, 2014.
 • Općina Domašinec, 2014.
 • Grad Mursko Središće, 2014.
 • Općina Plitvička Jezera, 2015.
 • Općina Cestica, 2015.
 • Općina Klenovnik, 2015.
 • Općina Perušić, 2015.
 • Grad Otočac
 • Međimurska županija, 2015.
 • Općina Đelekovec, 2015.
 • Općina Gola, 2015
 • Općina Pribislavec, 2015.
 • Općina Đurmanec, 2015.
 • Općina Bednja, 2015.
 • Općina Podturen, 2015.
 • Općina Strahoninec, 2015.
 • Općina Novigrad Podravski, 2015.
 • Grad Donja Stubica, 2015.
 • Općina Belica, 2015.
 • Općina Sveti Juraj na Bregu, 2015.
 • Općina DonjinLapac, 2015.
 • Općina Peteranec, 2015.
 • Općina Hrašćina, 2015.
 • Općina Vratišinec, 2015.
 • Općina Brinje, 2015.
 • Koprivničko – križevačka županija, 2015.

PROCJENA UGROŽENOSTI I OPERATIVNI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 • Kemauček d.o.o. Bednja
 • Lukom d.o.o Ludbreg
 • Cedevita d.o.o.
 • GKP Komunalac d.o.o. Ludbreg
 • Vodovod Korenica d.o.o.
 • Odvodnja d.o.o. Ludbreg
 • Veterinarska stanica d.o.o Ivanec
 • Gradsko komunalno poduzeće Čakom d.o.o. Čakovec
 • Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica
 • Koprivnica plin d.o.o. Koprivnica
 • Darkom d.o.o. Koprivnica
 • GKP Komunalac Koprivnica – Bazeni Cerine
 • Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin
 • Ivkom d.d. Ivanec
 • Ivkom vode d.o.o. Ivanec
 • Ivkom Plin d.o.o. Ivanec

VANJSKI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
JANAF – Terminal Virje

MEĐUNARODNI PROJEKTI

Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja za porječje rijeke Drave – Dravis 3 Koprivničko – križevačke županije.

NOVO! SMJERNICE ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

 • Izrada Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za Ličko -senjsku županiju
 • Izrada Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju
 • Sudjelovanje u izradi Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za Varaždinsku, Koprivničko – križevačku i Međimursku županiju

IZOBRAZBA ZA ZAŠTITARE, ČUVARE I REDARE
Provođenje edukacije za:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Varaždin
 • “Alzas alarms” iz Čakovca
 • Arsenal Ivezić security
 • Sigurnost d.o.o. Osijek
 • PROTECTA HORVAT d.o.o. Bjelovar
 • Razvitak – usluge d.o.o Ludbreg
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar
 • Hrvatske željeznice – HŽ Infrastruktura