Defensor :: Varaždin

Izrađeni planovi djelovanja u području prirodnih nepogoda i Plana djelovanja
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

 • Grad Zagreb
 • Grad Koprivnica
 • Grad Čakovec
 • Grad Ivanec
 • Općina Marija Bistrica
 • Općina Kloštar Podravski
 • Općina Legrad i dr.

IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE
u svojstvu konzultanta – savjetnika

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za:

 • Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Koprivničko-križevačku županiju, Varaždinsku županiju


Procjene rizika od velikih nesreća – POGLEDAJTE LISTU REFERENCI ->

 

Izrada procjene rizika i operativnih planova za pravne osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari:

 • IND – EKO d.o.o Rijeka
 • HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEČERA D.O.O.
 • ADRIA OIL D.O.O.
 • CEDEVITA D.O.O.
 • HEINIKEN HRVATSKA D.O.O.
 • GIRK KALUN DD
 • HOLCIM HRVATSKA D.O.O.

Izrada operativnih planova pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite:

 • Komunalac Sisak d.o.o.
 • Pireko d.o.o.
 • Trgokom d.o.o.
 • Preis – super d.o.o.
 • Bioinstitut d.o.o.
 • Preberina d.o.o.

 

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM

 • Općina Bistra
 • Općina Peteranec
 • Općina Petrijanec
 • Općina Štrigova
 • Grad Donja Stubica
 • Općina Koprivnički Ivanec
 • Općina Đelekovec
 • Općina Maruševec
 • Općina Ferdinandovec
 • Općina Orehovica
PROCJENA UGROŽENOSTI OD TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I POŽARA
 • Općina Saborsko
 • Općina Hrašćina
 • Općina Donji Kukuruzari
 • Općina Kalinovac
 • Općina Gornja Stubica
 • Općina Koprivnički Ivanec
 • Općina Motovun
 • Općina Suhopolje 
 • Općina Vrhovine
IZOBRAZBA ZA ZAŠTITARE REDARE I ČUVARE
Provođenje edukacije za:
 
 • “Alzas alarms” d.o.o.
 • Arsenal Grupa d.o.o.
 • Fina gotovinski servisi d.o.o.
 • PROTECTA HORVAT d.o.o. Bjelovar
 • Lupus Zaštita d.o.o.
 • Sokol d.o.o
 • Securitas Hrvatska d.o.o.
 • Sigurnost d.o.o. Osijek
 • Razvitak – usluge d.o.o Ludbreg
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje Varaždin
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar
 • Hrvatske željeznice – HŽ Infrastruktura
 • Vindija d.d.
 • Koka d.o.o.
 • Varkom d.d.
 • Drvodjelac d.o.o
PERIODIČNA PROVJERA VJEŽBOVNOG GAĐANJA ZA ZAŠTITARE
 • Fina gotovinski servisi d.o.o.
 • Sokol d.o.o
 • Securitas Hrvatska d.o.o.
 • Vindija d.d.
 • Koka d.o.o.
Periodična provjera vježbovnog gađanja za zaštitare može se provesti na sljedečim streljanama:

 • Strelište Lisičić, Benkovac
 • Strelište GP Ekom, Čakovec
 • Strelište SD Čazmatrans, Čazma
 • Strelište Jamadol, Karlovac
 • Strelište Sopač, Lokve
 • Strelište Pampas, Osijek
 • Strelište Vladimir Gortan, Rijeka
 • Strelište SK Parabellum, Sisak
 • Strelište SD Dalmacijacement, Solin
 • Strelište SD Virovitica 1861, Virovitica
 • Strelište Ritoša Target, Vižinada

VANJSKI PLAN CIVILNE ZAŠTITE

 • Primorsko – goranska županija: Vanjski plan civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja terminal za ukapljeni prirodni plin operatera lng Hrvatska d.o.o.
 • Koprivničko-križevačka županija –  Jadranski naftovod d.d., Terminal Virje
 • Sisačko-moslavačka županija – Podzemno skladište plina Okoli operatera PSP d.o.o.
 • Sisačko-moslavačka – područje postrojenja Petrokemija d.d. tvornica gnojiva
 • Krapinsko – zagorska županija – Tifon d.o.o.
 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 • Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja za porječje rijeke Drave – Dravis 3 Koprivničko – križevačke županije.

SMJERNICE ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

 • Izrada Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za Ličko -senjsku županiju
 • Izrada Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za Zadarsku županiju
 • Sudjelovanje u izradi Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za Varaždinsku, Koprivničko – križevačku i Međimursku županiju

IZRADA REGISTRA NEKRETNINA S IDENTIFIKACIJOM I PROCJENOM, EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 • Općina Motovun

UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM (IZRADA ODLUKE O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM, PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM, STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM.)

 • Općina Veliko Trgovišće
 • Općina Motovun
 • Općina Sirač
 • Općina Peteranec

IZRADA PLANA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

 • Grad Ludbreg
 • Grad Lepoglava
 • Općina Kloštar Podravski